Jak zostać uczestnikiem

Aby zostać uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B i C w Kaliskach należy złożyć wniosek o skierowanie do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach lub odpowiednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,
  2. zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  3. orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.