Cele działalności

Głównym celem funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach jest stworzenie możliwości i poprawa jakości życia uczestników, przy aktywnym udziale ich samych oraz ich rodzin, a w szczególności: kształtowanie umiejętności społecznych i umiejętności z zakresu samoobsługi, wsparcie w zakresie zapewnienia uczestnikom psychiatrycznej opieki zdrowotnej, integrowanie uczestników ze środowiskiem lokalnym.

Obecnie dom przeznaczony jest dla 33 uczestników z terenu Gminy Kaliska i Czarna Woda, którzy poprzez różne formy działalności terapeutycznej mają na celu doprowadzenie do zwiększenia poczucia pewności siebie i poczucia własnych możliwości w kontaktach z ludźmi wśród osób niepełnosprawnych, zwiększanie ich aktywności i rozwój zainteresowań.

Zadania wspierająco- aktywizujące prowadzone są bezpłatnie, od poniedziałku do piątku przez 6 godzin dziennie.  Uczestniczy biorą udział w zajęciach w doskonale wyposażonych pracowniach terapeutycznych oraz uczestniczą w treningach: funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów i treningu umiejętności spędzania czasu wolnego.